Ubytovací řád

UBYTOVACÍ ŘÁD penzion ČESKÁ FARMA

pro klienty a návštěvníky penzionu "ČESKÁ FARMA" (dále také jen "penzion" nebo "ubytovatel")

Tento ubytovací řád se vztahuje na ubytování v apartmánech Penzionu ČESKÁ FARMA, na adrese Generála Svatoně 147, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen "ubytovací zařízení"), který provozuje Ing. Milan Mandík, se sídlem Jiráskova 347, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 10527435, DIČ: CZ531122124 (dále jen "ubytovatel"), Penzion poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni penzionu. Práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení, na základě které vznikne ubytovanému a návštěvníkovi (dále též jen "host", "ubytovaný", apod.) právo na přechodné a časově omezené ubytování, se řídí ustanoveními tohoto ubytovacího řádu a host se s tímto ubytovacím řádem seznámil (a současně ho bez výhrad akceptuje) před uzavřením smlouvy o ubytování na internetových stránkách ubytovatele https://www.penzionceskafarma.cz , což host potvrzuje vstupem do ubytovacího zařízení, nebo zaplacením zálohy-rezervace na ubytování, nebo zaplacením ceny služby poskytované v ubytovacím zařízení, nebo jiným faktickým úkonem (např. zasláním objednávky rezervace ubytování elektronickou cestou prostřednictvím emailu ubytovateli, zasláním poptávky využití služeb, které se hostům v ubytovacím zařízení poskytují prostřednictvím emailu nebo jiné obdobné
elektronické komunikace adresované ubytovateli, písemnou formou, které byly adresovány ubytovateli, apod.), z něhož bude patrno, že má zájem s ubytovatelem uzavřít smlouvu o ubytování.

Všeobecné podmínky uzavření smlouvy o ubytování

Ubytování hostů v penzionu ČESKÁ FARMA se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení §2326 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion ČESKÁ FARMA (dále jen "ubytovatel") poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném a ubytovaný (dále také jen "host") se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem (dále také jen "smlouva").

Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně v rezervačním systému PREVIO anebo jiných smluvních sprostředkovatelů objednávek /např. Hotel.cz, Booking, Google/.
K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné potvrzení objednávky rezervace či vyplnění registrační karty. Smlouva o ubytování a smlouva o poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení je uzavřena odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci objednávky ubytování (odesláním potvrzení rezervace ubytování) elektronickou cestou, či jiným obdobným způsobem, odesláním potvrzení ubytovatele o akceptaci poskytnutí služeb v ubytovacím zařízení elektronickou cestou, faktickým zahájením ubytování v ubytovacím zařízení nebo jiným faktickým úkonem, z něhož vyplývá, že host má zájem ubytovací zařízení užívat. Ubytovaný je povinen provést objednávku ubytování u ubytovatele v písemné formě, popř. provést rezervaci telefonicky a tuto následně u ubytovatele písemně potvrdit. Písemnou rezervací, resp. potvrzením telefonické rezervace dle předchozí věty se rozumí objednávka

učiněná prostřednictvím e-mailu na ubytovani@penzionceskafarma.cz . Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi ubytovací voucher a fakturu na zálohu znějící na výši 100%, kterou zašle hostovi na adresu uvedenou hostem v objednávce. Host je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených ve faktuře.

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.

Pokud ubytovaný nedodrží povinnosti vyplývající ze smlouvy o ubytování a k ní přiloženého ubytovacího řádu a/nebo ceníku ubytovatele nebo jiným způsobem porušuje dobré mravy v penzionu (dále jen "pochybení"), je ubytovatel oprávněn smlouvu o ubytování před uplynutím ujednané doby vypovědět, a to i bez výpovědní doby, byl-li host na své pochybení ze strany penzionu upozorněn postupem dle ustanovení §2331 občanského zákoníku.

1. Host při nástupu k ubytování předloží ubytovateli, či jím pověřené osobě, osobní doklady (platný občanský průkaz, platný cestovní pas, nebo jiný doklad totožnosti) všech ubytovaných osob. Pokud se host neprokáže na vyžádání platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je penzion oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty. Po předložení dokladu totožnosti obdrží host, klíče od apartmánu. Host je povinen před příjezdem vyplnit své plné údaje a všech účastníků pobytu v systému ALFRÉD. Ubytovaný tímto ubytovateli uděluje souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ubytovateli ceny v souladu s platným ceníkem a řídit se platebními podmínkami penzionu ČESKÁ FARMA. Úhrada ubytování se provádí předem, na fakturu nebo po případné dohodě při nástupu na pobyt. Cena ubytování je splatná při rezervaci (host má nárok na vystavení faktury s budoucí splatností pouze v případě, že k tomu bude mít předchozí písemný souhlas ubytovatele). Ceník přechodného ubytování a ceník poskytovaných služeb je k nahlédnutí na internetových stránkách https://www.penzionceskafarma.cz s tím, že host potvrzuje, že se s ceníkem ubytování a ceníkem poskytovaných služeb seznámil před uzavřením smlouvy o ubytování a cenu ubytování a služeb poskytovaných v ubytovacím zařízení akceptuje. Ubytovat a uzavřít smlouvu o ubytování mohou pouze osoby starší 18 let, osoby mladší jak 18 let se mohou ubytovat je s doprovodem rodičů anebo zákonných zástupců, kteří za ně odpovídají. Výjimkou jsou organizované sportovních a jiné zájmové skupiny, toto však podléhá individuální schválení provozovatelem.

2. Ubytovatel je oprávněn z důvodů zvláštního zřetele hodných poskytnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se objednané a potvrzené ubytování svým charakterem a úrovní neodlišuje od původně sjednaného ubytování.

3. Pří ubytování je hostům předán klíč od hlavního vchodu penzionu, klíč od pokoje či apartmánu. Host má právo od této doby používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory ubytovacího zařízení a využívat služeb souvisejících s ubytováním. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním. Host je povinen užívat řádně prostory vyhrazené pro jeho ubytování. Bez souhlasu ubytovatele nesmí host v těchto prostorech provádět žádné změny. Host je povinen při příjezdu na penzion a převzetí apartmánu zjistit, zda apartmán nevykazuje závady nebo poškození, které by mělo vliv na jeho pozdější předání, zkontroluje si vybavení apartmánu podle seznamu inventáře. V případě viditelných vad, které host neoznámí, se vystavuje možnosti úhrady škody, kterou nemusel zavinit.

4. Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 14.00 hodin a nejpozději do 19:00 hodin daného dne. Ubytovatel do dané doby rezervuje pokoj pro hosta, není-li dohodnuto jinak.
5. Není-li ubytovací doba sjednaná předem jinak, host uvolní a opustí pokoj nejpozději do 10:00 hodin posledního dne ubytování. V případě, že tak host neučiní ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za další jednodenní ubytovaní za každý následující den až do skončení ubytování. V případě, že je apartmán nebo pokoj již dříve rezervovaný a host po skončení ubytování prostory vyhrazené pro jeho ubytování neuvolní, vyhrazuje si ubytovatel právo pokoj užívaný hostem otevřít za účasti tří osob, věci hosta sepsat a následně je uložit na bezpečném místě tak, aby prostor mohl užívat host, který si jej rezervoval (pokud to umožní technické pomůcky, bude o tomto postupu proveden obrazový a zvukový záznam). S tímto postupem ubytovaný souhlasí. Dále bere ubytovaný na vědomí, že pokud z důvodu porušení jeho povinností v souvislosti s uplynutím doby ubytování a neuvolněním prostoru vymezeného pro jeho ubytování nebude možné zajistit uvolnění pokoje výše uvedeným způsobem, odpovídá host ubytovateli za škodu způsobenou ubytovateli, a to včetně ušlého zisku. Odjezd z penzionu před 7.00 hod. ranní je nutno předem ohlásit ubytovateli. Odjezd v tomto případě musí být tichý, bez zbytečného hluku. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. Před odjezdem z penzionu je povinností každého hosta řádně se odhlásit, odevzdat klíče na místo tomu určeném anebo osobě odpovědné. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit. V případě, že tak neučiní, penzion nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 2.000 Kč.

6. Požádá-li host před skončením ubytování o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován. Úhrada bude provedena bezhotovostně /kartou, převodem/, dle faktury k tomu vystavené.

7. Návštěvy na apartmánu se mohou přijímat pouze s přechozím souhlasem provozovatele penzionu. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízení zakázáno. Ve všech ubytovacích prostorách penzionu je zakázána přítomnosti jakéhokoliv zvířete.

8. Host není oprávněn v ubytovacím zařízení bez předchozího souhlasu ubytovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče, zvláště pro vytápění či ohřev, s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně, pokud jsou tyto elektrické spotřebiče bezpečné a bez vad ohrožujících jejich bezpečný provoz. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně, a to za stejných podmínek, jak jsou výše určeny pro ostatní elektrické spotřebiče.

9. Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, vytáhne všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky, např. nabíječku notebooku, který si přivezl, nabíječku telefonu apod., (s výjimkou lednice a
dalších spotřebičů, které musí být trvale připojeny do elektrické sítě a jsou v pokoji trvale umístěny ubytovatelem), zhasne světla a následně pokoj uzamkne a v případě, že ukončuje pobyt, klíče odevzdá na určené místo penzionu. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší patnácti let v pokoji a ostatních společenských prostorech ubytovacího zařízení bez dozoru dospělých, jinak host odpovídá ubytovateli za škody jimi způsobené, a za újmu na zdraví dětí. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

10. Povinností návštěvníků penzionu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům. Návštěvník penzionu, který poškodí zařízení, nebo způsobí škody v prostorách penzionu, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli ihned v hotovosti na místě. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Pokud se skryté poškození na pokoji projeví až po odjezdu hosta je personál povinen o této skutečnosti obratem informovat hosta a poté zaslat doklad na úhradu vzniklé škody, kterou je host povinen uhradit.
Před odjezdem hosta bude provedena kontrola inventáře apartmánu a v případě, že je některý inventář chybí je toto oprávněnou osobou ihned oznámeno provozovateli, který toto s hostem projedná a požádá jej o úhradu vzniklé škody.

11. Ubytovatel neodpovídá ubytovaným hostům za škody na věcech, které nebyly uloženy na místa k tomu určená. Ubytovaný bere na vědomí a souhlasí s tím, že cennosti, finanční hotovost, není host oprávněn ponechávat v pokoji (či na jiném místě ubytovacího zařízení) Pro případ porušení tohoto ustanovení neodpovídá ubytovatel hostovi za škody, ztráty či zničení způsobené při porušení tohoto ustanovení ze strany hosta. Provozovatel penzionu nezodpovídá za zranění a poškození majetku uživatele penzionu, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby.

12. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid a nerušit ostatní ubytované hosty. V případě, že host ani po upozornění ubytovatele či jím pověřené osoby nebude noční klid dodržovat či bude jiným způsobem jednat tak, že nebude dodržovat základní pravidla slušného a ohleduplného chování, nebo i přes upozornění ubyvatele bude host hrubě porušovat dobré mravy, nebo jinak hrubě porušovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, je ubytovatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy o ubytování a ubytovaný je povinen prostor určený k jeho ubytování okamžitě vyklidit a opustit. V případě, že tak host neučiní, bere na vědomí, že bude jeho jednání možno posuzovat jako trestněprávní a za účelem řešení na místě samém bude ubytovatelem přivolána Policie České republiky. Stejná práva má ubytovatel vůči hostovi i v případě, že se stejným způsobem chovají osoby ubytované s hostem nebo jeho návštěvy. Pro případ odstoupení ubytovatele od smlouvy o ubytování dle tohoto článku ubytovacího řádu je ubytovaný povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši rovnající se počtu zbývajících dohodnutých nocí ubytování ve smlouvě o ubytování uzavřené mezi ubytovatelem a ubytovaným a dohodnuté ceně za jednu noc ubytování. Na tuto smluvní pokutu je ubytovatel oprávněn započíst již zaplacenou cenu ubytování.

13. Ve všech vnitřních prostorech penzionu je přísně zakázáno kouření a jiná manipulace s otevřeným ohněm a pro případ každého jednotlivého porušení tohoto zákazu je host povinen zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě.

14. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob. Ve vnitřních prostorách penzionu se pohybujeme pouze v řádně očištěné obuvi. Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi ve všech prostorách penzionu. Ve veškerých prostorách penzionu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do penzionu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.

15. Motorová vozidla hostů ubytovacího zařízení smí být zaparkována jen na místech k tomu určených. V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí ubytovacího zařízení z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Hosté jsou povinni vozidla parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Ubytovatel neprovozuje hlídané parkoviště a neodpovídá tak za škodu způsobenou na dopravních prostředcích a věcech v nich ponechaných.

16. Ubytovatel a host se dále před uzavřením smlouvy o ubytování dohodli na tom, že host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování v ubytovacím zařízení s tím, že ubytovatel má právo si ponechat část zaplacené zálohy dle stornovacích poplatků uvedených ve stornovacích podmínkách penzionu ČESKÁ FARMA.

17. Host bere na vědomí, že ubytovací zařízení je vybaveno záznamovým kamerovým systémem, který snímá některé vnitřní a venkovní společné prostory ubytovacího zařízení a areálu z důvodu zajištění bezpečnosti hostů a jejich majetku. Tento kamerový systém se záznamem snímá prostory v souladu se zákonnou úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kamerový systém není instalován do prostor, které slouží k soukromým účelům (např. pokoje, sprchy, toalety, ...).

18. Stížnosti hostů, návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení pište na e-mail: ubytovani@penzionceskafarma.cz Vyřizování reklamací je stanoveno v reklamačním řádu penzionu ČESKÁ FARMA.

Hosté a návštěvníci mohou telefonicky spojit se správcem penzionu na tel. čísle +420 602 487 398.

19. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. V případě onemocnění či poranění hosta penzion na požádání zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám.
Hosti se řídí v případě požáru požárními poplachovými směrnicemi a únikovým plánem penzionu.

20. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení penzionu právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby a ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby, jak bylo shora uvedeno. Každý návštěvník se musí při vstupu do penzionu seznámit s ubytovacím řádem a je povinen je dodržovat.

Ubytovací řád penzionu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu penzionu.

Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací a provozní řády, požární a poplachové směrnice, evakuační plán, bezpečnostní a hygienické předpisy, případně dalšími pokyny správce penzionu.

21. Ubytovatel si vyhrazuje právo podmínky vymezené tímto ubytovacím řádem kdykoli měnit a hosty ubytovacího zařízení bude o každé jeho změně vhodným způsobem informovat.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1.09.2023 a byl v úplném znění
zveřejněn na internetových stránkách penzionu https://www.penzionceskafarma.cz